هدا حلاج زاده استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، متولد 1359 در دزفول است، او دکترای جامعه شناسي با گرايش آسيب هاي اجتماعي از دانشگاه پل والری، شهر مونپليه، فرانسه دارد.

حلاج زاده عضو كارگروه آسيب هاي اجتماعي دانشگاه گيلان و نیزكارگروه تشكل هاي آب بران در آب منطقه اي استان گيلان است.

او مسئولیت طرح های پژوهشی متفاوتی را در طول سالیان برعهده داشت و در حوزه سرمایه اجتماعی و آسیب های اجتماعی تحقیقات و مقاله های فراوان دارد. 

حلاج زاده از سال 1394 و دومین دوره دو سالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی به گروه پیوسته و سبزکاران (برگزارکننده) همواره از مشاوره و همفکری وی سود جسته است.