فراخوان


نخستین جشنواره ملی عکس سرمایه اجتماعی

انسان به طور ذاتی در تعامل با دیگران گذران امور می کند. امروز در کنار سرمایه های انـــسانی، طبیعی، اقــــتصادی؛ ســرمایه دیگری به نام سرمایه اجـتماعی مورد اهمــیت ...

ادامه ...

دومین جشنواره ملی عکس سرمایه اجتماعی

طبع انسان در تعامل با دیگران است و میزان اعتماد ما به هم در این ارتباط سرمایه اجتماعی نام دارد که در کنار دیگر سرمایه های انسانی، طبیعی و اقتصادی ...

ادامه ...

سومین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی

“سرمایه اجتماعی” مجموعه ای از نهادهای زیربنایی اجتماع نیست بلکه حلقه اتصال افراد در قالب نهادها، شبکه ها، تشکل های داوطلب و خمیر مایه تغییرات اساسی جامعه در ...

ادامه ...

چهارمین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی حلقه اتصال افراد در قالب نهادها، تشکل های داوطلب و خمیر مایه تغییرات اساسی جامعه در دنیای نوین است. سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان ...

ادامه ...

سرمایه اجتماعی

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره سرمایه اجتماعی کلیک کنید

دریافت اطلاعات