فاطمه ارمک فعال اجتماعی و کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رشت است. وی فعالیت اجتماعی خود را از سال 90 و با پیوستن به موسسه سبزکاران و تمرکز بر فعالیت های محیط زیستی آغاز کرد که تا کنون نیز ادامه دارد. همین فعالیت داوطلبانه به گفته او، نقطه عطفی در مسیر زندگی اش  برای داشتن حضوری اثر بخش و مانا در جامعه بوده است و سبب شد تا به نحوی ملموس با تاثیر کارداوطلبانه در قالب فعالیت تیمی (که خود نمود بارزی از سرمایه اجتماعی می باشد) با هدف اثرگذاری بر شرایط جامعه آشنا شود و در جهت ترویج آن تلاش کند. در سال 92 و همزمان با آغاز به کار دبیرخانه دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی، مدیریت اجرایی آن را پذیرفت و تا کنون نیز این مسئولیت ادامه دارد. او امیدوار دارد که با برگزاری این جشنواره هر بار قدمی در راه شناسایی مفهوم عمیق و اثرگذار سرمایه اجتماعی برداریم تا دستمایه ای باشد برای آبادانی و بهسازی سرزمین عزیزمان ایران.