سرمایه اجتماعی برای پایداری


سرمایه اجتماعی برای پایداری

تلاش برای شناخت ارزشمندی سرمایه اجتماعی و برنامه ریزی برای ارتقاء آن، سرمایه گذاری بلندمدتی است برای بهبود عملکرد سرزمینی در تمامی جنبه های پایداری توسعه


leave a comment

All fields with * are required:

Your ایمیل address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>