نسیم طوافزاده متولد 1357 فعال اجتماعی و محیط زیستی دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت برنامهریزی و آموزش محیطزیست و کارشناس ارشد مدیریت اکوسیستمی است. او از سال 1371 وارد عرصه فعالیت در تشکل های اجتماعی شد و در سال 1376 در تشکیل موسسه سبزکاران مشارکت داشته و از سال 1392 مدیرعامل موسسه است.   آثار:
  • برنامهریزی، بازاریابی و ارتقای کیفیت محصول، سعید نوری نشاط، نسیم طوافزاده حقی، پروین پاکزادمنش، ویژه زنان سرپرست خانوار، نشر برگ زیتون، 1388
  • شما و رازهای جهان سبز 1، مبانی محیط زیست، نسیم طواف زاده، انتشارات سمام، 1389
  • شما و رازهای جهان سبز 2، مدیریت محیطزیستی و حقوق محیطزیست، نسیم طواف زاده انتشارات سمام، 1389
  • کتاب کار بازیافت، ویژه کودکان کلاس ششم، نسیم طواف زاده، انتشارات رمه، 1391
  • کتاب کار دریای کاسپین، ویژه کودکان کلاس ششم، نسیم طواف زاده، انتشارات رمه، 1391
  • شما و رازهای جهان سبز 3، راهنمای آموزش تالاب برای آموزشگران، نسیم طواف زاده، انتشارات رمه، 1392
  • شما و رازهای جهان سبز 4، راهنمای آموزش محیطزیست برای آموزشگران، فاطمه ارمک، سجاد حسینی، نسیم طواف زاده، هلاله ناطقه، گوهر یوسفزاده