2020 می


برندگان چهارمین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی اعلام شدند

دبیرخانه چهارمین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی اعلام کرد که با توجه به شرایط پیش آمده در اسفندماه 1398 و عدم برگزاری اختتامیه در آن زمان و شرایط کنونی بیماری کوید 19 که به دبیرخانه امکان برگزاری اختتامیه حداقل تا چند ماه آینده نخواهد داد، تصمیم دبیرخانه دوسالانه بر این شد تا برندگان دوسالانه را